יצירת מסמך חתום דיגיטלית


 • עסקים משתמש זהב

  שלום לכולם!
  אני רוצה להפיק קבלות חתומות דיגיטליות,
  ראיתי שאפשר באמצעות הספריה הזאת: Itext לחתום על קבצי PDF באופן דיגיטלי.

  השאלה שלי היא איך אני יוצר תעודה בשביל חתימה דיגיטלית והאם זה מסובך?
  האם בשביל לחתום על קבלה צריך לקנות תעודה, או שמספיק ליצור בעצמי?

  תודה רבה!
  אברהם


 • מומחה PRO ניהול

  @avr416 אמר ביצירת מסמך חתום דיגיטלית:

  שלום לכולם!
  אני רוצה להפיק קבלות חתומות דיגיטליות,
  ראיתי שאפשר באמצעות הספריה הזאת: Itext לחתום על קבצי PDF באופן דיגיטלי.

  השאלה שלי היא איך אני יוצר תעודה בשביל חתימה דיגיטלית והאם זה מסובך?
  האם בשביל לחתום על קבלה צריך לקנות תעודה, או שמספיק ליצור בעצמי?

  תודה רבה!
  אברהם

  תוכל ליצור בעצמך.


 • עסקים משתמש זהב

  תודה רבה!
  הנה התוצאה, מחלקה הכוללת מתודה ליצירת תעודה דיגיטלית, ומתודה לחתימת מסמך PDF ע"י שימוש בספרייה ITEXTSHARP:
  אני לא יודע איך אפשר להציג כאן קוד בצורה נורמלית.. אז צירפתי גם בקובץ.
  0_1534451710703_Untitled.cs

  using System;
  using System.IO;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Web.Mvc;
  using System.Configuration;
  using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
  using CERTENROLLLib;
  using iTextSharp.text.pdf;
  using iTextSharp.text.pdf.security;
  
  public static class SignPdf
  {
    public static MemoryStream SignPdf(MemoryStream streamPdf)
      {
        //get certificate from path
        X509Certificate2 cert1 = new X509Certificate2(@"PATH_TO_CERT_.pfx", "PASSWORD", X509KeyStorageFlags.Exportable);
        //get private key to sign pdf
        var pk = Org.BouncyCastle.Security.DotNetUtilities.GetKeyPair(cert1.PrivateKey).Private;
        // convert the type to be used at .SetCrypt(); 
        Org.BouncyCastle.X509.X509Certificate bcCert = Org.BouncyCastle.Security.DotNetUtilities.FromX509Certificate(cert1);
        try
        {
          MemoryStream output = new MemoryStream();
          // get the pdf u want to sign
          PdfReader pdfReader = new PdfReader(streamPdf);
          
          PdfStamper stamper = PdfStamper.CreateSignature(pdfReader, output, '\0');
          PdfSignatureAppearance signatureAppearance = stamper.SignatureAppearance;
          signatureAppearance.SignatureRenderingMode = PdfSignatureAppearance.RenderingMode.GRAPHIC_AND_DESCRIPTION;
          signatureAppearance.Reason = "מסמך זה חתום דיגיטלית";
          signatureAppearance.LocationCaption = signatureAppearance.Location;
          signatureAppearance.SignatureRenderingMode = PdfSignatureAppearance.RenderingMode.DESCRIPTION;
          //signatureAppearance.SignatureGraphic = Image.GetInstance(this.imageFolderPath + "sign.png");
          var certParser = new Org.BouncyCastle.X509.X509CertificateParser();
          var chain = new Org.BouncyCastle.X509.X509Certificate[]
          {
            certParser.ReadCertificate(cert1.RawData)
          };
          IExternalSignature signature = new PrivateKeySignature(pk, "SHA-256");
          MakeSignature.SignDetached(signatureAppearance, signature, chain, null, null, null, 0, CryptoStandard.CMS);
  
          stamper.Close();
          
          return output;
  
        }
        catch (Exception ex)
        {
          throw ex;
        }
      }
  //generate certificate
    public static X509Certificate2 CreateSelfSignedCertificate(string subjectName)
    {
      // create DN for subject and issuer
      var dn = new CX500DistinguishedName();
      dn.Encode("CN=" + subjectName, X500NameFlags.XCN_CERT_NAME_STR_NONE);
  
      // create a new private key for the certificate
      CX509PrivateKey privateKey = new CX509PrivateKey();
      privateKey.ProviderName = "Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0";
      privateKey.MachineContext = true;
      privateKey.Length = 2048;
      privateKey.KeySpec = X509KeySpec.XCN_AT_SIGNATURE; // use is not limited
      privateKey.ExportPolicy = X509PrivateKeyExportFlags.XCN_NCRYPT_ALLOW_PLAINTEXT_EXPORT_FLAG;
      privateKey.Create();
  
      // Use the stronger SHA512 hashing algorithm
      var hashobj = new CObjectId();
      hashobj.InitializeFromAlgorithmName(ObjectIdGroupId.XCN_CRYPT_HASH_ALG_OID_GROUP_ID,
        ObjectIdPublicKeyFlags.XCN_CRYPT_OID_INFO_PUBKEY_ANY,
        AlgorithmFlags.AlgorithmFlagsNone, "SHA512");
  
      // add extended key usage if you want - look at MSDN for a list of possible OIDs
      var oid = new CObjectId();
      oid.InitializeFromValue("1.3.6.1.5.5.7.3.1"); // SSL server
      var oidlist = new CObjectIds();
      oidlist.Add(oid);
      var eku = new CX509ExtensionEnhancedKeyUsage();
      eku.InitializeEncode(oidlist);
  
      // Create the self signing request
      var cert = new CX509CertificateRequestCertificate();
      cert.InitializeFromPrivateKey(X509CertificateEnrollmentContext.ContextMachine, privateKey, "");
      cert.Subject = dn;
      cert.Issuer = dn; // the issuer and the subject are the same
      cert.NotBefore = DateTime.Now;
      // this cert expires immediately. Change to whatever makes sense for you
      cert.NotAfter = DateTime.Now.AddYears(10);
      cert.X509Extensions.Add((CX509Extension)eku); // add the EKU
      cert.HashAlgorithm = hashobj; // Specify the hashing algorithm
      cert.Encode(); // encode the certificate
  
      //// Do the final enrollment process
      var enroll = new CX509Enrollment();
      enroll.InitializeFromRequest(cert); // load the certificate
      enroll.CertificateFriendlyName = subjectName; // Optional: add a friendly name
      string csr = enroll.CreateRequest(); // Output the request in base64
                          // and install it back as the response
      enroll.InstallResponse(InstallResponseRestrictionFlags.AllowUntrustedCertificate,
        csr, EncodingType.XCN_CRYPT_STRING_BASE64, ""); // no password
                                // output a base64 encoded PKCS#12 so we can import it back to the .Net security classes
      var base64encoded = enroll.CreatePFX("", // no password, this is for internal consumption
        PFXExportOptions.PFXExportChainWithRoot);
  
      // instantiate the target class with the PKCS#12 data (and the empty password)
      return new System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2(
        System.Convert.FromBase64String(base64encoded), "",
        // mark the private key as exportable (this is usually what you want to do)
        System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509KeyStorageFlags.Exportable
      );
    }
  
  }
  

 • מנהל מקצועות E p P E


 • עסקים משתמש זהב

  @golanart
  תודה! ערכתי.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

עיצוב: GolanArt

3
מחובר

2.0k
משתמשים

3.9k
נושאים

30.6k
פוסטים