המשפט היומי


 • En P P ניהול

  על מנת לשפר את יכולת הדיבור בשפה האנגלית, דומני שכדאי לכתוב מידי יום משפט באנגלית - החל מהבסיסי ביותר, ובהמשך לעלות ברמה עד למשפטים מורכבים.
  המשפט יכול להיות עם כתיבת המילים בעברית וכן עם הסברי מילים.

  לדוגמא:
  My nick name is ABC.
  מיי ניק-ניים איז אייביסי.
  my - שלי.
  nick name - שם הניק.
  is - פועל עזר.

  דעתכם, ואם כן - מי לוקח זאת על עצמו?


 • En P P ניהול

  אם מאן דהו מעוניין ליטול על עצמו את התפקיד - בשמחה.

  ולמשפט היומי:
  Nice to meet you.
  נייס טו מיט יו.
  Nice - נחמד (קיים גם במשמעות של: יפה).
  to meet - לפגוש.
  you - אותך / אתכם / אתכן.


 • En P P ניהול

  It doesn't work / It does not work.
  איט דאז נוט (נאט) וורק / איט דאזנ'ט וורק.
  It - זה (חי / צומח / דומם).
  do - פועל עזר.
  does - בגופים He, She, It מוסיפים לפועל העזר do את האותיות es, וכך משמיטים את האות s מהפועל שהיה מגיע במשפט חיובי רגיל (It works).
  not - לא.
  doesn't - חיבור פועל העזר בשילוב המילה not - בקיצור.
  work - פועל (ועובד).


 • En P P ניהול

  ?Does Rachel go to the supermarket every day
  דאז רחל (או: רייצ'ל) גואו טו ד'ה סופרמרקט אברי דיי?
  האם רחל הולכת למכולת מידי יום?

  Does - פועל העזר בגופים He, She, It. בשאלה מקדימים אותו לפני הנושא. במקרה זה - לפני רחל. כאן משמעו: האם?
  go - ללכת. במשפט זה: הולכת.
  to - ל.
  the - ה (ה' הידיעה).
  supermarket - סופרמרקט (מכולת).
  every - כל.
  day - יום.


 • En P P ניהול

  I think you're right.
  איי ת'ינק יו'ר רייט.
  אני חושב שאתה צודק.

  I - אני (גוף ראשון, מדבר).
  think - חושב.
  you're - קיצור של you (את / אתה / אתם / אתן) ו-are - פועל העזר של הגופים you, we, they. כאן משמעו: אתה.
  right - צודק (קיים גם במשמעות של נכון, ימין, טוב).


 • En P P ניהול

  I'm going to buy vegetables for lunch.
  איים (איי אם) גואוינג טו ביי ויג'טבלס פור לאנץ'.
  אני הולך (או: הולכת) לקנות ירקות לארוחת הצהרים.

  I - אני.
  am - פועל עזר של הגוף 'מדבר' (I).
  I'm - קיצור של I am (אני).
  going to - הולך ל(במשמעות של: הולך לבצע פעולה מסויימת).
  to) buy) - לקנות.
  vegetables - ירקות.
  for - בשביל, בעבור.
  lunch - ארוחת צהרים.


 • En P P ניהול

  It makes too much noise.
  איט מייקס טו מאצ' נויז.
  זה עושה יותר מידי רעש.

  it - זה (חי, צומח, דומם).
  makes - עושה. המילה במקור: make, ובגופים he, she, it מוסיפים s או es (תלוי באות שלפניה).
  too - מידי (או: גם).
  much - הרבה.
  too much - מידי הרבה.
  noise - רעש.


 • En P P ניהול

  It was hard to find a parking space.
  איט וואז הארד טו פיינד א פארקינג ספייס.
  היה קשה למצוא מקום חניה.

  It - זה.
  was - היה.
  hard - קשה.
  to find - למצוא.
  a - בא לפני שם עצם יחיד. אם שם עצם יחיד מתחיל באחת מאותיות ניקוד: a, e, i, o, u - יש להוסיף an במקום a.
  parking - חניה.
  space - מקום (וגם במשמעות של: מרחב, רווח).
  a parking space - מקום חניה.


 • En P P ניהול

  You should learn English.
  יו שוד לירן אינגליש.
  כדאי לך ללמוד אנגלית.

  You - לך (קיים גם במשמעות של: את, אתה, אתם, אתן, אותך, אתכם, אתכן, לכם, לכן).
  should - כדאי (קיים גם במשמעות של: צריך).
  learn - ללמוד.
  English - אנגלית.

  לרוב יש לכתוב באותיות קטנות, מלבד במקרים הבאים:
  א. האות הראשונה במילה הראשונה בכל משפט.
  ב. המילה I שמשמעה: אני.
  ג. ראשי תיבות (CBT).
  ד. שם של מישהו או של מקום (David, London).


 • En P P ניהול

  She is smart, and she always gives useful advices.
  שי איז סמארט, אנד שי אלווייז גיבס יוזפול אדווייסז.
  היא חכמה, ותמיד היא נותנת עצות שימושיות.

  She - היא.
  is - פועל העזר של הגופים he, she, it.
  smart - חכמה.
  and - ו.
  always - תמיד.
  gives - נותנת. המילה במקור: give, אולם בגופים he, she, it מוסיפים s או es.
  useful - שימושי.
  advice - עצות.


 • En P P ניהול

  Do you speak English?
  דו יו ספיק אינגליש?
  האם את / אתה / אתם / אתן דוברי אנגלית?

  Yes, a little.
  יס, א לידל.
  כן, קצת.

  Do - פועל עזר לגופים I, you, we, they. כאשר מקדימים אותו לפני הנושא - נוצרת שאלה.
  you - את / אתה / אתם / אתן.
  speak - מדבר/ת.
  English - אנגלית.
  Yes - כן.
  a little - קצת.


 • En P P ניהול

  I don't understand; speak slowly.
  איי דונט אנדרסטנד; ספיק סלואולי.
  אני לא מבין; דבר לאט (באיטיות).

  I - אני.
  don't - קיצור של do + not. פועל עזר של הגופים I, you, we, they + לא.
  understand - מבין.
  speak - דבר (תדבר).
  slowly - לאט (באיטיות).
  סיומת ly באה לתאר את הפועל (הפועל: slow - לאט. תואר הפועל: slowly - באיטיות).


 • En P P ניהול

  Repeat, please, word by word.
  רפיט, פליז, וורד ביי וורד.
  חזור (על זה), בבקשה, מילה במילה.

  Repeat - חזור (על זה).
  please - בבקשה.
  word - מילה.
  word by word - מילה במילה.


 • En P P ניהול

  My sister is three years old and my brother is four and a half years old.
  מיי סיסטר איז ת'רי יירז אולד אנד מיי בראד'ר איז פור אן א האף יירז אולד.
  אחותי בת שלוש ואחי בן ארבע וחצי.

  My - שלי.
  sister - אחות.
  is - פועל עזר לגופים he, she, it.
  three - שלוש.
  years - שנים. year - שנה.
  old - במשמעות של: בן [או: בת] (כך וכך שנים).
  and - ו.
  brother - אח.
  four - ארבע.
  a half - חצי. האות l במילה זו אינה נשמעת.
  four and a half - ארבע וחצי. בשפת הדיבור "בולעים" את האות d, ואומרים: פור אן א האף.


 • En P P ניהול

  My yellow car is very fast.
  מיי ילואו קור איז וורי פאסט.
  המכונית הצהובה שלי מהירה מאד.

  My - שלי.
  yellow - צהוב.
  car - מכונית.
  is - פועל עזר לגופים he, she, it.
  very - מאד.
  fast - מהיר.


 • En P P ניהול

  My gloves are old.
  מיי גלאבס אר אולד.
  הכפפות שלי ישנות.

  I need to buy new gloves.
  איי ניד טו ביי נו גלאבס.
  אני צריך לקנות כפפות חדשות.

  My - שלי.
  gloves - כפפות.
  are - פועל עזר לגופים I, you, we, they.
  old - ישן.
  I - אני.
  need - צריך.
  to buy - לקנות.
  new - חדש.


 • En P P ניהול

  Do you want to play with me?
  דו יו וואנט טו פליי ווית' מי?
  האם אתה רוצה לשחק איתי?

  No, I want to ride a bicycle.
  נואו, איי וונט טו רייד א בייסיקל.
  לא, אני רוצה לרכוב על אופניים.

  Do - פועל עזר לגופים I, you, we, they.
  you - את / אתה / אתם / אתן.
  want - רוצה.
  to play - לשחק.
  with me - איתי.
  no - לא.
  I - אני.
  to ride - לרכוב.
  a bicycle - אופניים.


 • En P P ניהול

  What did you say? Do you have a question?
  וואט דיד יו סיי? דו יו הב א קוואסצ'ן?
  מה אמרת? יש לך שאלה?

  what - מה.
  did - פועל עזר בעבר.
  you - את / אתה / אתם / אתן.
  say - אומר.
  do - פועל עזר בהווה.
  have - יש, לגופים: I, you, we, they. לגופים he, she, it משתמשים במילה has.
  a question - שאלה.

  do, does, did - פעלי עזר במשמעות של: to do - לעשות.
  do, does - בהווה.
  do - לגופים I, you, we, they.
  does - לגופים he, she, it.
  did - בעבר. זהה בצורתו לכל הגופים.


 • En P P ניהול

  I lost my backpack.
  איי לוסט מיי בקפק.
  איבדתי את התרמיל שלי.

  I - אני.
  lost - איבדתי (בעבר).
  my - שלי.
  backpack - תרמיל.

  המילה lost (לוסט; חולם) היא העבר של המילה lose (לוזס; שורוק, שווא).
  באנגלית יש רשימת פעלים שיש להם שלוש צורות. מילה זו היא אחת מהן.


 • En P P ניהול

  His eyes are blue.
  היז אייז אר בלו.
  העיניים שלו כחולות.

  His - שלו.
  eyes - עיניים. eye (איי) - עין.
  are - פועל עזר לגופים I, you, we, they.
  blue - כחול.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

עיצוב: GolanArt

3
מחובר

2.1k
משתמשים

4.0k
נושאים

31.3k
פוסטים