פרטי הקבוצה פרטי

מנהלים En

רשימת חברי הקבוצה

 • RE: המשפט היומי

  Where do you come from?
  וור דו יו קאם פראם?
  מהיכן אתה?
  I come from London.
  איי קאם פראם לאנדן.
  אני מלונדון.

  where - היכן, איפה.
  do - פועל עזר בהווה לגופים I, you, we, they. כאשר מילה זו מגיעה לפני כינוי הגוף - היא מבטאת שאלה.
  you - את / אתה / אתם / אתן.
  come - לבוא, להגיע.
  from - מ.
  I - אני.
  London - לונדון.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  I don't need your permission.
  איי דונ'ט ניד יור פרמישן.
  אני לא צריך את הרשות שלך.

  I - אני.
  don't - קיצור של do - פועל עזר לגופים I, you, we, they + המילה not - לא.
  need - צריך.
  your - שלך / שלכם / שלכן.
  permission - רשות.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  Books can broaden my horizon about thousands of things around the world.
  בוקס קן ברודן מיי הורייזן אבאוט ת'אוזנדס אוב ת'ינגס אראונד ד'ה וורלד.
  ספרים יכולים להרחיב את אופקיי על אלפי דברים בעולם.

  book - ספר. תוספת האות s הופכת את שם העצם מיחיד לרבים.
  can - יכול.
  broaden - להרחיב.
  my - שלי.
  horizon - אופק.
  about - על אודות.
  thousand - אלף. תוספת האות s הופכת את שם העצם מיחיד לרבים.
  of - של.
  thing - דבר. תוספת האות s הופכת את שם העצם מיחיד לרבים.
  around - סביב, ברחבי.
  the - ה.
  world - עולם.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  The road was covered with fallen leaves.
  ד'ה רואוד וואז קאוורד ווית' פולן ליבס.
  הכביש היה מכוסה בעלים שנשרו.

  the - ה.
  road - כביש, דרך.
  was - היה / היתה. פועל עזר בעבר לגופים I, he, she, it.
  covered - מכוסה.
  with - עם, ב.
  fallen - נשור, נפול (v3). מילת המקור: fall - ליפול.
  leaves - עלים. מילת המקור: leaf - עלה.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  We cannot proceed without an invoice.
  ווי קנאט פרסיד ווית'אאוט אן אינבויס.
  אנחנו לא יכולים להמשיך ללא חשבונית.

  we - אנחנו.
  cannot - לא יכולים. קיצור המילים can - יכול + המילה not - לא. הקיצור יכול לבוא גם באופן הבא: can't.
  proceed - להמשיך, להתקדם.
  without - בלי, ללא.
  an - באה במקום האות a כאשר אחריה יש את אחת מאותיות a, e, i, o, u. האות a והמילה an - מגיעות טרום שם עצם יחיד.
  invoice - חשבונית.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  Have you sent me my booking confirmation yet?
  הב יו סנט מי מיי בוקינג קונפירמיישן יט?
  האם כבר שלחת לי את אישור הזמנת המקום שלי?

  have - יש. כאשר מילה זו באה לפני שם הגוף - הופך המשפט לשאלה.
  you - את / אתה / אתם / אתן.
  sent - לשלוח (v2). מילת המקור: send.
  me - לי, אותי.
  my - שלי.
  booking - רישום, הזמנת מקום.
  confirmation - אישור.
  yet - כבר, עדיין.

  פורסם במדריכים
 • RE: תודה רבה בשם כל חברי הפורום ל"משפט היומי"

  @TchiyaZeira, איזו השקעה...
  אמן! והמברך יתברך בכפל כפליים.

  @שלום-דיין, חן חן!
  ובאמת מיוחדת ההתמדה של המעיינים באשכול! שאפו.

  פורסם בעל הפורום
 • RE: המשפט היומי

  I don't like washing dishes.
  איי דונ'ט לייק וושינג דישז.
  אני לא אוהבת להדיח כלים.

  I - אני.
  don't - לא. קיצור המילים do - פועל עזר בהווה לגופים I, you, we, they + המילה not - לא.
  like - לאהוב, לחבב.
  washing - להדיח, לשטוף (הווה ממושך). מילת המקור: wash.
  dishes - כלי אוכל.

  פורסם במדריכים
 • RE: המשפט היומי

  Do you remember me?
  דו יו ריממבר מי?
  האם אתם זוכרים אותי?

  do - פועל עזר בהווה לגופים I, you, we, they. כאשר מילה זו קודמת לנושא - היא מבטאת שאלה; האם.
  you - את / אתה / אתם / אתן.
  remember - לזכור.
  me - אותי.

  פורסם במדריכים