@shba5 אמר בטיפ - כיצד תוכל לדעת האם מספר מתחלק ב-2 ללא שארית ללא שימוש במחשבון?:

@Men770 אמר בטיפ - כיצד תוכל לדעת האם מספר מתחלק ב-2 ללא שארית ללא שימוש במחשבון?:

@shba5 הערה קטנה

הספרה הימנית קיצונית לעולם היא ספרת האחדות

לא תמיד. אם היית לוקח את 2562.65 זה היה העשיריות.

הטיפ נכתב עבור מספרים שלמים בלבד,יתר על כן כלל זה יחול אף על מספרים שאינם שלמים (ספרות אחרי הנקודה) בתנאי שהספרה האחרונה שלהן תסתיים באחת מהספרות הבאות : 0,2,4,6,8.

אני יודע. ההערה הייתה על המילים שציטטתי.